Schoterlandseweg 27
8412 SW Hoornsterzwaag

06 - 13420761
info@werkplaatsequipment.nl
WerkplaatsEquipment.nl
Professionele werkplaatsapparatuur voor de bouw, industrie en automotive

Informatie


 

  • Wij zijn dealer van:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • CHINOOK en ABAC compressors

Als u een compressor nodig heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telwin lasapparatuur en acculaders

 

Kijk ook eens op de website van www.telwin.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CP Luchtgereedschap (Chicago Pneumatic)

Kijk ook eens op de website van www.cp.com/usen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REMINGTON verwarmingsapparatuur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAMAC generatoren

 

Kijk ook eens op de website van www.pramac.com/Europe/en/default.asp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASTUROMEC Persluchtaccessoires

                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAVEL Haspels

              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Catalogus AEG Powertools

www.aeg-powertools.nl/ePaper/AEG/Catalogue/NL/web/flipviewerxpress.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actiefolder AEG Powerdeals

fckeditor/resources/file/AEG%20Powerdeals%20www_werkplaatsequipment_nl.pdf

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Website Ryobi-tools

nl.ryobitools.eu/specific/formats/index.jsp

 

 

www.WerkplaatsEquipment.nl

Schoterlandseweg 27

8412 SW Hoornsterzwaag

Tel: 0613420761

E-Mail: info@werkplaatsequipment.nl

KvK.nr: 01133736

BTW nr.: NL109392905B01


 


Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op WerkplaatsEquipment.nl , gevestigd te Hoornsterzwaag Schoterlandseweg 27 8412 SW te Nederland.
2. Op alle aanbiedingen van WerkplaatsEquipment.nl zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van WerkplaatsEquipment.nl.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan WerkplaatsEquipment.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van WerkplaatsEquipment.nl .

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van WerkplaatsEquipment.nl op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via het bestelformulier op internet of betalingsbevestiging.
2. WerkplaatsEquipment.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.


Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle op de website van WerkplaatsEquipment.nl vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en de voorraad strekt.
2. WerkplaatsEquipment.nl behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen. 

Artikel 4: Prijzen
1. Alle prijzen van WerkplaatsEquipment.nl zijn zoals vermeld.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van WerkplaatsEquipment.nl onder voorbehoud van type- of drukfouten. WerkplaatsEquipment.nl heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
 

Artikel 5: Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of reden voor ontbinding zijn.

Artikel 6: Betaling
1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via ideal en of via overboeking vooraf op onze rekening.
2. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 7: Verzending
1. De producten reizen voor risico van WerkplaatsEquipment.nl . De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door vervoerder opgeslagen.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar WerkplaatsEquipment.nl .
4. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door de vervoerder op te geven opslagplaats, heeft WerkplaatsEquipment.nl het recht u een factuur te sturen van de door WerkplaatsEquipment.nl gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 20,- .

Artikel 8: Levering
1. Bij vooruitbetaling vindt levering plaats middels verzending van de goederen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling. Mocht de levertijd de Vijf dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens WerkplaatsEquipment.nl .

Artikel 9: Garantie
1. WerkplaatsEquipment.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. WerkplaatsEquipment.nl hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.

3. Op verbruiksproducten (accu's etc.) geeft WerkplaatsEquipment.nl geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

4. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: 

  • indien de koper de producten heeft verwaarloosd. 
  • indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens WerkplaatsEquipment.nl zijn verricht. 
  • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen. 
  • indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  • indien het apparaat wordt gebruikt met ondeugdelijke of verkeerde accessoires. 
  • voor schade ontstaan door onjuist gebruik.
  • indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 

1. De eigendom van geleverde producten door WerkplaatsEquipment.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 11: Handelsmerk
1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door WerkplaatsEquipment.nl afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Tevens wijzen wij erop dat de handelsmerken eigendom zijn van de Fabrikant en of de registerhouder.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking
1. WerkplaatsEquipment.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software.
2. WerkplaatsEquipment.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten of personen die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 13: Overmacht
1. Indien WerkplaatsEquipment.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelik te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding.
4. WerkplaatsEquipment.nl zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14: Ontbinding
1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens WerkplaatsEquipment.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die WerkplaatsEquipment.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt.
2 In gevallen onder 1 genoemd, heeft WerkplaatsEquipment.nl het recht, zonder ingebrekestelling, haarzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. WerkplaatsEquipment.nl is ten allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de geleverde producten terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden (na de in artikel: 15 genoemde termijn), zal hij ten allen tijde dit eerst schriftelijk aan WerkplaatsEquipment.nl dienen te melden en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door WerkplaatsEquipment.nl verrichte prestaties en heeft WerkplaatsEquipment.nl onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 15: Bedenktijd en opzegtermijn
Bij elke overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via Internet of telefoon) heeft de consument een opzegtermijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder opgaaf van redenen. WerkplaatsEquipment.nl mag hiervoor geen boete in rekening brengen. Als de consument binnen de veertien werkdagen al betaald heeft, en binnen deze 14 dagen, alsnog de overeenkomst herroept, is WerkplaatsEquipment.nl verplicht om binnen dertig dagen de betaling terug te storten.
Uiteraard is de overeenkomst alleen te herroepen als de goederen onaangeroerd in originele verpakking kunnen worden terug genomen. Bij een ontstane waardevermindering van het product kan hiervoor schadevergoeding gevraagd worden. Dit geldt niet als de waardevermindering een gevolg is van het testen van de machine zoals het in een winkel mogelijk is. Anderzijds kan u de schadevergoeding vermijden als u de machine niet in gebruik neemt en alle voorzorgen neemt om de machine in de oorspronkelijke staat terug te bezorgen.

Artikel 16: Arbitrage
1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en WerkplaatsEquipment.nl zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.
 

© WerkplaatsEquipment.nl 2018